V Banskej Bystrici rokovala Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku

dátum uverejnenia: 5. 3. 2019
čas: 09:15
kategórie: Združenie stredného školstva

V Banskej Bystrici rokovala Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku

V aule Spojenej školy Banská Bystrica Kremnička sa vo štvrtok 28. februára 2019 stretli odborári zastupujúci zamestnancov stredných, špeciálnych škôl a školských zariadení a centier podpory rodiny krajov Banská Bystrica, Trenčín a Žilina na svojom prvom tohtoročnom pracovnom rokovaní.

Pozvanie na rokovanie prijali: pán Ing. Marian Galan, generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR, Ing. Pavol Ondek, predseda OZ PŠaV na Slovensku, Ing. Ivan Šóš, PhD. predseda Združenia stredného školstva OZ PŠaV na Slovensku a špecialisti zväzu JUDr. Renáta Matejová a Mgr. Eugen Bertha. Všetky tri kraje zastupovali predstavitelia zriaďovateľov stredných škôl, špeciálnych škôl a školských zariadení - samosprávne kraje a okresné úrady v sídle kraja.

V úvode rokovania informoval predseda zväzu Ing. Ondek o výsledkoch kolektívneho vyjednávania s vládou a zamestnávateľmi na roky 2019 - 2020, o zmene odmeňovania nepedagogických zamestnancov i pedagogických a odborných zamestnancov v roku 2019, rokovaniach zväzu k novému zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch a najmä problematike vzdelávania a kreditových príplatkov, o rekreačných poukazoch pre zamestnancoch.

Pán Ing. Galan, generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR informoval o súčasných legislatívnych aktivitách ministerstva - najmä novom zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch a pripravovaných vykonávacích predpisoch, o procesoch súvisiacich s plánovaním výkonov škôl, nových pripravovaných vyhláškach a zákonoch a prekvapil informáciou o legislatívnych prácach spojených s realizáciou petície odborového zväzu. Informoval o výzvach a experimentoch a reagoval na otázky ohľadom 8-ročných gymnázií.

Predseda Združenia stredného školstva Ing. Šóš, PhD. informoval o aktuálnom rokovaní na ústredí práce, o zámere pripraviť okrúhly stôl v rámci V4 a aktivitách združenia plánovaných v roku 2019.

Postupne všetci zástupcovia zriaďovateľov informovali predsedov základných organizácií o situácii školstva vo svojej pôsobnosti a zhodnotili sieť, finančnú situáciu a odmeňovanie za rok 2018.

V ďalšej časti rokovania predsedníčka Rady ZO OZ pani Ing. Majerová predložila správu o činnosti za rok 2018, hospodárenie za rok 2018, návrh harmonogramu činnosti a rozpočtu na rok 2019. K finančnej situácii a hospodáreniu Rady ZO OZ vystúpila so svojou správou predsedníčka revíznej komisie pani Baránková.

Právna špecialistka zväzu pani JUDr. Matejová informovala predsedov o nových právnych predpisoch platných od 1. 1. 2019 a zamerala sa vo svojom vystúpení na metodické usmernenie k problematike registra neziskových organizácií. Materiál je pripravený a dostanú ho predsedovia mailom.

Špecialista zväzu pre BOZP pán Mgr. Bertha informoval o plánovaných kontrolách BOZP v roku 2019.

Na rokovaní vládla pozitívna nálada. Vzniknuté problémy sa budú postupne riešiť, prioritne problém financovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Banská Bystrica.

Ing. Iveta Majerová, predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku, Združenie stredného školstva v krajoch BB, TN, ZA


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7