Sociálny dialóg v praxi

dátum uverejnenia: 19. 11. 2018
čas: 10:55
kategórie: Združenie stredného školstva

Sociálny dialóg v praxi

V aule Spojenej školy Banská Bystrica Kremnička sa uskutočnilo dňa 15. novembra t. r. spoločné pracovné rokovanie a vzdelávanie zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov v Banskobystrickom kraji. Akcia bola pripravená Radou ZO OZ PŠaV na Slovensku, Združenie stredného školstva v krajoch BB, TN, ZA spolu s predstaviteľmi zriaďovateľov stredných škôl, školských zariadení, špeciálnych škôl a detských domovov - BBSK, Okresný úrad odbor školstva Banská Bystrica a ÚPSVaR SR Bratislava.

V úvode rokovania oboznámili predstavitelia zriaďovateľov /BBSK Ing. Martiš, riaditeľ odboru školstva a Ing. Mikulová, zastupujúca vedúcu odboru školstva OÚ Banská Bystrica / prítomných predsedov a riaditeľov s aktuálnou situáciou školstva vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Keďže sa blíži koniec roka, najviac prítomných zaujímali informácie o finančnej situácii, zamestnanosti, sieti škôl a školských zariadení, plánovaní počtu žiakov pre ďalší školský rok a i. Keďže zástupkyňa ÚPSVaR SR z veľmi vážnych dôvodov nemohla prísť, predložili predsedovia základných organizácii z detských domovov svoje pripomienky v písomnej forme a budú posunuté sekcii DeD a na ÚPSVaR SR Bratislava.

Predseda Združenia SŠ Ing. Šóš, PhD. pripomenul prítomným predsedom a riaditeľom aktivity zväzu v problematike odmeňovania pedagogických i nepedagogických zamestnancov školstva, novej legislatívy, kolektívneho vyjednávania o KZVS na roky 2019-2020, informoval o rokovaní Rady zväzu v Košiciach 8. novembra t. r. a o súčasnej situácii v odboroch - voľba prezidenta KOZ SR.

V druhej vzdelávacej časti stretnutia boli prezentované témy:

  • Šikana na pracovisku - lektor Mgr. Riečanský, SNSPĽP Bratislava
  • Sociálny dialóg - lektor Ing. Majerová, OZ PŠaV na Slovensku
  • BOZP - Mgr. Bertha, špecialista BOZP OZ PŠaV na Slovensku
  • Kolektívne pracovné vzťahy, kolektívne vyjednávanie, kolektívne zmluvy - JUDr. Matejová, špecialistka pre právne služby

Väčšina prítomných predsedov základných organizácií i zamestnávateľov sa zhodli, že v podobných spoločných stretnutiach je potrebné pokračovať aj v budúcnosti.

Ing. Iveta Majerová, predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku, Združenie SŠ v krajoch Banská Bystrica, Trenčín, Žilina


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7