Sociálny dialóg v praxi v Trenčianskom a Žilinskom kraji

dátum uverejnenia: 30. 11. 2018
čas: 11:22
kategórie: Združenie stredného školstva

Sociálny dialóg v praxi v Trenčianskom a Žilinskom kraji

V priestoroch Športového gymnázia Trenčín sa uskutočnilo dňa 22. novembra 2018 spoločné rokovanie a vzdelávanie sociálnych partnerov v Združení stredného školstva v kraji.

V aule Žilinského samosprávneho kraja v Žiline sa uskutočnilo spoločné rokovanie a vzdelávanie sociálnych partnerov v Združení stredného školstva Žilinského kraja dňa 29. novembra 2018.

Rokovanie a vzdelávanie pripravila Rada základných organizácií OZ PŠaV na Slovensku, Združenie stredného školstva v krajoch BB, TN, ZA s podporou zriaďovateľov stredných škôl, školských zariadení, špeciálnych škôl a detských domov /TSK Trenčín, ŽSK Žilina, Okresný úrad, odbor školstva Trenčín, Okresný úrad, odbor školstva Žilina a ÚPSVaR SR Bratislava /.

Na spoločnom rokovaní informovali predstavitelia zriaďovateľov o situácii v zamestnanosti, finančnej a mzdovej situácii, sieti škôl a školských zariadení, pláne výkonov pre nasledujúci školský rok ako aj pilotnom projekte v rámci ŽSK k získaniu ekonomickej samostatnosti formou príspevkovej organizácie v kraji.

Zástupkyňa ÚPSVaR SR informovala o aktuálnej legislatívnej zmene - novele zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Otázky prítomných smerovali najmä k problematike nedostatočného financovania škôl a to predovšetkým gymnázií, k plánovaniu výkonov, kreditovému vzdelávaniu.

Predseda zväzu Pavel Ondek vo svojom vystúpení podrobne informoval o doterajších aktivitách zväzu, čo sa týka vyjednávania o KZVS pre zamestnancov odmeňovaných vo verejnom záujme na roky 2019/2020, zmene systému odmeňovania nepedagogických zamestnancov od 1. januára 2019, zmene platovej tabuľky pre pedagogických a odborných zamestnancov od 1.1. 2019 a príprave ďalšej pozitívnej zmeny od 1.9. 2019 pre mladých začínajúcich učiteľov, množstve rokovaní s vedením rezortu k novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, situácii v KOZ SR a voľbe nového prezidenta, stanovisku odborov k otázke rekreačných poukazov pre zamestnancov, obedom zdarma, opätovnému otvoreniu požiadavky zväzu z petície odovzdanej na Úrade vlády SR k prechodu kompetencií z MV SR a i.

Predseda zväzu pozitívne vníma takéto spoločné rokovania sociálnych partnerov, ako aj podporu a účasť predstaviteľov zriaďovateľov v kraji.

Vo vzdelávacej časti boli lektormi prezentované témy:

  • ŠIKANA NA PRACOVISKU - Mgr. Riečanský a JUDr. Staníková, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva Bratislava
  • SOCIÁLNY DIALÓG - Ing. Majerová, OZ PŠaV na Slovensku
  • BOZP - Mgr. Bertha, OZ PŠaV na Slovensku
  • KOLEKTÍVNE PRACOVNÉ VZŤAHY, KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE A KOLEKTÍVNE ZMLUVY - JUDr. Matejová, OZ PŠaV na Slovensku

V diskusii k témam a vystúpeniam lektorov sa ako problematické javí otázka pracovného času, čerpania dovoleniek, nadčasovej práce, rôznych školských aktivít a ich personálneho zabezpečenia, obsah a lehoty platnosti kolektívnych zmlúv a ďalšie.

Aj keď takéto podujatie pre sociálnych partnerov sa uskutočnilo po prvý krát, bolo prijaté pozitívne zo strany zamestnávateľov i zástupcov zamestnancov. Uvítali by v budúcom roku opäť takúto spoločnú aktivitu s vytvorením väčšieho časového priestoru na jednotlivé témy.

Ing. Iveta Majerová, predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku, Združenie stredného školstva v krajoch BB, TN, ZA


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7