List štátnemu tajomníkovi MŠVVaŠ SR k problematike špeciálneho školstva

dátum uverejnenia: 23. 9. 2013
čas: 11:29
kategórie: Zväz, Združenie stredného školstva

List štátnemu tajomníkovi MŠVVaŠ SR k problematike špeciálneho školstva

Vážený pán štátny tajomník!

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku sa okrem zastupovania záujmov zamestnancov v rezorte školstva venuje prostredníctvom svojich profesijných sekcií  širokému spektru otázok, s cieľom maximálnou mierou prispievať k trvalému skvalitňovaniu nášho vzdelávacieho systému.  V priebehu minulého týždňa tak rokovala naša sekcia špeciálneho školstva, ktorej účastníci s veľkým znepokojením nastolili otázku možných politických vplyvov na zrýchlený priebeh inklúzie žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím do bežných škôl. Zastávame názor, že požiadavka má viac politický, ako odborný charakter.  S veľkou pravdepodobnosťou je požiadavka nastolená aj v súvislosti so spochybňovaním objektívnosti diagnostiky detí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít, ktoré v tejto kategórii tvoria značnú časť. Sme si vedomí  medzinárodných záväzkov našej republiky vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a nevyhnutnosti vytvárať inkluzívne prostredie v našom školstve. Máme však poznatky o tom, že aj vyspelé krajiny, ktoré sú  v inklúzii veľmi pokročilé, sa k tejto zásadnej zmene pripravovali systémovo mnoho rokov!  Z prostredia odbornej verejnosti jednoznačne prevláda názor, že náš vzdelávací systém nie je  v súčasnosti na rýchle zavedenie inklúzie pripravený po stránke materiálnej, finančnej, personálnej a ani priestorovej.  OP ľudské zdroje pre roky 2014-2020 dáva pre nás v problematike zníženia počtu rómskych žiakov v špeciálnych školách termín na relatívne únosnej hranici, tým chápeme rok 2020!

Zastávame názor, že vysoký počet rómskych detí diagnostikovaných s postihom ľahkej mentálnej retardácia je dôsledkom prenatálneho a postnatálneho poškodenia mozgu a mnohokrát už aj genetickej záťaže rodičov. Oneskorený psychomotrický  vývin väčšiny detí z marginalizovaných rómskych komunít je dôsledkom ťažkého zanedbávania ich výchovy zo strany rodičov. Aj tu sa okamžité efektívne opatrenia  pozitívne prejavia pravdepodobne  až vtedy, keď terajšie malé dievčatká sa stanú opatrovateľkami svojich vnúčat. Je to beh na „dlhé trate“ a akékoľvek predčasné a neodborné rozhodnutie s politickým potenciálom narobí neúnosné škody. 

Vážený pán štátny tajomník,

Z uvedených dôvodov si Vás dovolíme vyzvať, aby ste váhou svojej osobnosti smerovali očakávané politické rozhodnutie v prospech efektívneho vzdelávacieho systému nášho špeciálneho školstva. Najmä v záujme všetkých detí, ktorým osud nedoprial bezproblémové rodinné prostredie a prirodzené rozvíjanie ich intelektu. Požiadavku na urýchlenú inklúziu žiakov špeciálnych škôl s postihom A variantu, vnímame ako výrazne odborne nekompetentnú a tendenčnú  v rámci partikulárnych politických záujmov.

Na dokreslenie nášho postoja si dovolím v prílohe priložiť vyjadrenie skúsených odborníčok s dlhoročnou praxou v prostredí špeciálneho školstva.

S pozdravom

                                                                                                              Ing. Martin Maták, podpredseda OZ PŠaV

v Bratislave 12.9.2013prejsť na zoznam aktualít

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7