Školstvo rok po voľbách

dátum uverejnenia: 3. 4. 2013
čas: 12:09
kategórie: Zväz

Školstvo rok po voľbách

 Školstvo rok po voľbách

             Vláda SR za svoj prvý rok vládnutia nenaplnila očakávania OZ PŠaV na Slovensku v oblasti odmeňovania pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov. Požiadavky formulované počas rokovaní a štrajku boli prijate len v nepatrnej miere a i ch doterajšie plnenie zo strany vlády nezabezpečuje reálne riešenie momentálnej zlej situácie. Musíme konštatovať, že aj naďalej pretrváva poddimenzovanie celého školského systému, a to najmä v oblasti platov pedagogických, odborných  a  nepedagogických zamestnancov, ako aj v prísune finančných prostriedkov na materiálne a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení. Vláda SR nereagovala na výzvu OZ PŠaV a zástupcov partnerských reprezentatívnych organizácií k postupovým krokom pri systémovom riešení problémov vo financovaní a odmeňovaní v rezorte školstva. Text tejto výzvy je výsledkom spoločnej dohody a odzrkadľuje dlhodobé požiadavky, na splnení ktorých trvajú všetky zúčastnené organizácie. Ignorovaním takéhoto celoplošného prejavu vôle vláda SR iba potvrdila, že riešenie akútnych problémov školstva nepatrilo medzi jej priority.

             Za pozitívne považujeme snahu o zmenu viacerých dôležitých zákonov, najmä zákona o financovaní, zákona o pedagogických  zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona o školskej správe a školskej samospráve, či zákona o odbornom vzdelávaní. Pevne veríme, že novelizácia uvedenej legislatívy, na ktorej máme možnosť sa aktívne zúčastňovať, poskytne systémové riešenia najpodstatnejších problémov a bude základom pre zlepšenie celkovej situácie v školstve.

             Považujeme za správne, že rezort školstva zastavil nekontrolované zaraďovanie škôl a školských zariadení do siete a uvedomil si potrebu racionalizácie a optimalizácie celej štruktúry. Z tohto pohľadu však upozorňujeme na nevyhnutnosť prijať opatrenia na rekvalifikáciu či inú pomoc pre nadbytočných zamestnancov. OZ PŠaV zároveň podporuje propagáciu odborného vzdelávania smerom k žiakom a ich rodičom, vrátane efektívnej finančnej podpory tohto zámeru zo strany ministerstva školstva.

             V neposlednom rade očakávame splnenie uznesenia Národnej rady SR, ktorým uložila vláde vypracovať návrh systémových zmien v školstve. Daný materiál, s ktorým sme boli čiastočne oboznámení, v súčasnej podobe vo významnej miere obsahuje požiadavky OZ PŠaV na Slovensku formou postupových krokov a má ambíciu odštartovať pozitívne zmeny v odmeňovaní, financovaní a zefektívnení celého systému školstva. V prípade, že spomínaný návrh bude vládou akceptovaný a dôjde k uskutočneniu systémových zmien, vrátane plnenia našich požiadaviek,  je OZ PŠaV na Slovensku pripravený pristúpiť k sociálnemu zmieru.

 

            Pavel Ondek, predseda OZPŠaV na Slovenskuprejsť na zoznam aktualít

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7